අර්ජුන්-රවි මෙන්ඩිස් සමාගම බදු මාෆියාවක

Published on: Mar 5, 2016 – රජයට අයවිය යුතු බදු නොගෙවා රටේ ආර්ථිකය කම්බස් කරමින් අර්ජුන් මහෙන්ද්‍ර හා රවි කරුණනායක එක්ව අර්ජුඅනගේ බැණාගේ මෙන්ඩිස් අරක්කු හරහා යහපාලන මාෆියාවක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ. මහ බැංකු බැඳුම්කර මගඩිය හරහා අර්ජුන් මහෙන්ද්‍ර සහ පාතාලයේ නායකත්වය දරමින් රටේ ආර්ථිකය කම්බස් කල අර්ථ්කයේ ගොන් මොඩලය වන රවි කරුණනායක එක්ව මේ … Continue reading අර්ජුන්-රවි මෙන්ඩිස් සමාගම බදු මාෆියාවක