අනුන්ගේ යට ඇදුම් සහ ලියුම් හොරෙන් කඩා කියවා විකෘති වින්දනයක් ලබන මහා අනාචාරී සරත් විජේසුරිය

සරත් විජේසුරිය යනු අන්‍යන් විනිශ්චය කිරීමට මෙන්ම නඩු යාමට ඕනෑම අවස්ථාවක සැදී පැහැදී සිටින අයෙකි. ඔහු සාහිත්‍ය ලෝකයේ නමක් ඇති කර ගැත්තේ සාහිත්‍යමය වටිනාකමකින් යුත් නිර්මාණ බිහි කිරීමෙන් නොව ඕපාදුප සහ කුණු රසය මිශ්‍ර වූ මගේ නඩුව ඉවරයි යන විශාල කැලා පත්තරය ලිවීමෙනි. අන්‍යන්ගේ ලිංගික ජීවිතය පමණක් නොව ඔවුන්ගේ ලියුම් හොරෙන් කඩා කියවා විකෘති වින්දනයක් … Continue reading අනුන්ගේ යට ඇදුම් සහ ලියුම් හොරෙන් කඩා කියවා විකෘති වින්දනයක් ලබන මහා අනාචාරී සරත් විජේසුරිය