මහජන බැංකුවේ ජනතා මුදල් ගිලින හේමසිරිගේ තවත් සේල්ලම් එලියට… පුතාට සමාගම් මිළදි ගන්න බැංකුව උකසට තියා තාත්තා ලියුම් යවලා….

Published on: Aug 27, 2018 – මහජන බැංකුවේ අධ්‍යක්ෂවරයකු වන ජෙහාන් අමරතුංග විධායක උප සභාපති ධුරය දරන එම්.ටී.ඩී. වෝකර්ස් සමාගමට රුපියල් බිලියන 10ක, රුපියල් කෝටි 1000ක, ණය මුදලක් ලබාදීමට මහජන බැංකුව කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ දිනවල දැඩි කතාබහක් ඇතිව තිබෙන අවස්ථාවක එහි ඇති වරද සාධාරණීකරණය කිරිමට කටයුතු කරමින් සිටින මහජන බැංකුවේ (People’s Bank)සභාපති හේමසිරි ප‍්‍රනාන්දු මහතා සිය … Continue reading මහජන බැංකුවේ ජනතා මුදල් ගිලින හේමසිරිගේ තවත් සේල්ලම් එලියට… පුතාට සමාගම් මිළදි ගන්න බැංකුව උකසට තියා තාත්තා ලියුම් යවලා….