සිරසට වලකපන රනිල්ගේ මෙහෙයුම …. යුධ රහස් විකුණු ලෝකෙටම ජාවාරම්කරුවෙකු වු ජේ. සුධීර් ජෙයරාම් ලංකාවේ මෙහෙයුම අරඹයි..

Published on: Jun 8, 2018- රටේ ප්‍රධානතම පෙලේ මාධ්‍ය නාලිකාවක් වනස්වර්ණවාහිනීය මේ වනවිට විදේශිකයෙකු අතට පත්වි හමාරය. මෙ වනවිට ස්වර්ණවාහිනීයෙ විධායක තනතුරු සියල්ල්ම වෙනස් කර ඇති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයද සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කර ඇති අතර රටේ මුලික නීතිය පවා ඉක්මවා යමින් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය සදහා විදේශීකයන් පමණක් පත්කර තිබේන බවද වාර්තා වේ. EIT හරහා සිය මලගම සනිටුහන් කරගත් ස්වර්ණවාහිනීය … Continue reading සිරසට වලකපන රනිල්ගේ මෙහෙයුම …. යුධ රහස් විකුණු ලෝකෙටම ජාවාරම්කරුවෙකු වු ජේ. සුධීර් ජෙයරාම් ලංකාවේ මෙහෙයුම අරඹයි..