ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකීය බව ආරක්ෂා කරන්නෝ සහ බෙදුම්වාදයට ශක්තිය දෙන්නෝ…!

වර්තමානයේ ශ්‍රී ලංකාව ලෙස හදුන්වන මේ දිවයින වර්ෂ 1815 දී ගිවිසුමක් මගින් එංගලන්ත කිරීයේ අණසකට යටත් කරගත් අතර පසුව 1818 කැරැල්ලත් සමග ස්වදේශිකයන්ගේ නිදහස තවත් අහිමි විය. එදා සිට ආරම්භ කළ නිදහස් අරගල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 1948 දී ඩොමීනියන් නිදහසත්, 1972 දී එංගලන්ත රාජාධිකරණයෙන් නිදහසත් ලබා ගත්තේ ය. 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 2වැනි ව්‍යවස්ථාවට අනුව ශ්‍රී ලංකා … Continue reading ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකීය බව ආරක්ෂා කරන්නෝ සහ බෙදුම්වාදයට ශක්තිය දෙන්නෝ…!