සුදු ඇදුම අද සත පහකට වැඩක් නෑ…පස්වාන් දහසකට සමාවෙන්න, මං හරිම බයගුල්ලෙක්, මං පතෝලයෙක්, මට කිසිම් කොන්දක් පණ නෑ. …. එහෙනම් දෙන්නේ නැතුව පලයං….

Published on: Mar 11, 2018 – වත්මන් සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා බලයට ගෙන ඒමට විශාල කැප කිරීමක් කළ “යහපාලන” ආචාර්ය දඹර අමිල හිමියෝ පසුගියදා පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී සිරිසේන ජනාධිපති ගේ රෙදි ගලවා අවසානයට අමුඩද ගලවන බවට අනතුරු අගවා සිටියා… “යහපාලන” ආචාර්ය දඹර අමිල හිමියෝ “අපි දන්න දෙයක් තමයි බහුතර සිංහල මිනිස්සු ජාතිවාදී නෑ. බහුතර මුස්ලීම් මිනිස්සුත් ඒවගේම ජාතිවාදී නෑ. … Continue reading සුදු ඇදුම අද සත පහකට වැඩක් නෑ…පස්වාන් දහසකට සමාවෙන්න, මං හරිම බයගුල්ලෙක්, මං පතෝලයෙක්, මට කිසිම් කොන්දක් පණ නෑ. …. එහෙනම් දෙන්නේ නැතුව පලයං….