මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාට අසීමිත වාර ගණනක් ජනාධිපති වීමටත් අවස්ථාව ලැබෙයිද?

Published on: Jan 10, 2018 – ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ආණ්ඩුව යටතේ සම්මත කරන ලද 19 වන ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව ජනාධිපතිගේ ධුර කාලය වසර හයක්දැයි ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මතය විමසා ඇත. 19 වන සංශෝධනය සිදු කරන අවස්ථාවේදී එනම් 18 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ ධූරය දරමින් සිටි ජනාධිපතිවරයාටත් එම තීරණය … Continue reading මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාට අසීමිත වාර ගණනක් ජනාධිපති වීමටත් අවස්ථාව ලැබෙයිද?