දයාන්ලා නොදන්නා දේශපාලනය…..

ඉංගිරිසියෙන් ලියන ඇතැමුන් දැන් නැවතත් හෙළිදරවු වෙමින් පවතිනවා. ඔවුන් ගැන එදත් අප නම් විශ්වාස කළේ නැහැ. ඇතැම් ජාතිකවාදීන් යැයි කියා ගන්නා අය මේ අදහස් සිංහලෙන් ලියනවා. තම දේශපාලන අභිමතාර්ථ මුදුන්පත් කර ගැනීමට ජාතිකත්වය යොදා ගන්නා අය ජාතිකවාදීන් නො වෙයි. චම්පක ජාතිකවාදියකු යැයි කියන අය අදත් ඉන්නවා ද? ඔහු කරණමක් ගසා නැවතත් සිංහල බෞද්ධයන් රවටන්න පුළුවන්. … Continue reading දයාන්ලා නොදන්නා දේශපාලනය…..