ඇමති එම්මානුවෙල්ලාගේ හන්තාන ඉඩම් කොල්ලකරුවන්ගෙන් හාමුදුරුවන්ට මැර තර්ජන…මහනායක හිමියන් ජනපතිට යැවු ලිපියත් අතුරුදන්!

Published on: Oct 20, 2017- වසර 15ක පමණ කාලයක් හන්තාන ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය පවත්වාගෙන ගිය අක්කර 148කට අධික හන්තාන රක්ෂිතයේ අක්කර 14ක ප්‍රමාණයක් බලහත්කාරයෙන් සහ ව්‍යාජ අන්දමින් ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයෙකු හොටල් ව්‍යාපෘතියක් සදහා පවරා ගැනිමට කටයුතු කරමින් සිටින බව අප මීට කලකට පෙර අනාවරණය කළා. අදාළ ඉඩම 1987 වර්ෂයේදි එවකට ජනාධිපතිව සිටි ජේ.ආර් ජයවර්ධන මහතා විසින් අති විශේෂ … Continue reading ඇමති එම්මානුවෙල්ලාගේ හන්තාන ඉඩම් කොල්ලකරුවන්ගෙන් හාමුදුරුවන්ට මැර තර්ජන…මහනායක හිමියන් ජනපතිට යැවු ලිපියත් අතුරුදන්!