සාධාරණ සමාජයට හොම්බෙන් යන්න දෙයි… සිරිසේනගේ පල් හොරෙකු අනුන්ගේ යට ඇදුම් සහ ලියුම් හොරෙන් කඩා බලන අනාචාරියාට එරෙහිව මිලියන 1000 ක් ඉල්ලයි

සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරුව අනුන්ගේ යට ඇදුම් සහ ලියුම් හොරෙන් කඩා කියවා විකෘති වින්දනයක් ලබන මහා අනාචාරී සරත් විජේසුරියගෙන් යහපාලන ආරක්ෂක ලේකම් කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි හෙවත් සිරිසේනගේ පයිප බාසුන්නැගේ හොරකම් ගැන ප්‍රසිධියේ කතාකිරිම හේතුවෙන් රු. මිලියන 1000 ක් වන්දි ඉල්ලා එන්තරවාසියක් එවා තිබේ. මෙම වන්දිය ඉල්ලා ඇත්තේ සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරයේ … Continue reading සාධාරණ සමාජයට හොම්බෙන් යන්න දෙයි… සිරිසේනගේ පල් හොරෙකු අනුන්ගේ යට ඇදුම් සහ ලියුම් හොරෙන් කඩා බලන අනාචාරියාට එරෙහිව මිලියන 1000 ක් ඉල්ලයි