“තෝ දුන්න බඩුවලින් අහලා බලපන්…මගේ වැඩ …”,සිගරැට්ටුව 3ට කඩා ගැහු පුජිත-නිමල්,

මහනුවර හන්තාන ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය මානව නායකත්ව පුහුණු විද්‍යාපීඨය නැමැති ආයතනයේ නේවාසික පාඨමාලාවකට සම්බනධවී සිටි අවුරුදු 16 හා 17 යන වයසේ පසුවන දැරියන් 8 දෙනෙක් බරපතල ලිංගික අපයෝජනයට ලක්කිරීම හා ඉන් දැරියන් දෙදෙනෙක් දූෂණය කිරීම සම්බන්ධව චෝදනා ලැබ දැනට අපේක්ෂිත ඇප මත සිටින නිමල් පීරිස් නැමැත්තා එම අපේක්ෂිත ඇප ලබාගෙන ඇත්තේ අධිකරණය නොමග යවා බව … Continue reading “තෝ දුන්න බඩුවලින් අහලා බලපන්…මගේ වැඩ …”,සිගරැට්ටුව 3ට කඩා ගැහු පුජිත-නිමල්,