“යකෝ දැන් පුපුරනවා, අම්මට …..(Digital?) නැතුව මෙතනින් දුවපියව්” අති විශේෂ හෙළිදරව්ව

Published on: Jul 12, 2016- ලෝව බිහිසුනු ත්‍රස්තවාදීන් වසර දෙකකට අඩු කාලයකදි පරාජය කරමින් මවුබිමේ සදාකාලික විරයන් බවට පත්ව සිටින ත්‍රිවිධ හමුදාව මුදවා ගැනිමේ හමුදාවක් (Salvation Army)බවට පත්කිරිමේ මහා මෙහෙයුමේ දැවැන්තම අදියර පසුගිදා කොස්ගම ත්‍රිවිධ හමුදා ආයුධ ගබඩාව පුපුරුවා හැරිම හරහා සිදුකල යහපාලනය දැන් එම සත්‍ය රටේ ජනතාවට වසන් කිරිම සදහා සියලු පරික්ෂණ මෙහෙයවමින් සිටින … Continue reading “යකෝ දැන් පුපුරනවා, අම්මට …..(Digital?) නැතුව මෙතනින් දුවපියව්” අති විශේෂ හෙළිදරව්ව