යුද හමුදා අවි ගබඩාව පුපුරුවා හරි ආණ්ඩුවේ මෙහෙයුම,කඳවුරේ ආරක්ෂාව අඩපණ කල හැටි

Published on: Jun 7, 2016 – ලෝව බිහිසුනු ත්‍රස්තවාදීන් වසර දෙකකට අඩු කාලයකදි පරාජය කරමින් මවුබිමේ සදාකාලික විරයන් බවට පත්ව සිටින ත්‍රිවිධ හමුදාව මුදවා ගැනිමේ හමුදාවක් (Salvation Army)බවට පත්කිරිමේ මහා මෙහෙයුමේ දැවැන්තම අදියර පසුගිදා කොස්ගම ත්‍රිවිධ හමුදා ආයුධ ගබඩාව පුපුරුවා හැරිම හරහා සිදුකර ඇති බව අප අනාවරණය සත්‍යක් බව මේ වනවිට තහවුරු වෙමින් තිබේන අතරම … Continue reading යුද හමුදා අවි ගබඩාව පුපුරුවා හරි ආණ්ඩුවේ මෙහෙයුම,කඳවුරේ ආරක්ෂාව අඩපණ කල හැටි