මානවඩුගේ,වරප්‍රසාදයන් ඔනෑ නම් ස්වාභාවික මරණයක් ලෙස පිළිගන්න

Published on: May 9, 2016- පරාලයක් හිසට වැදී මියගිය බවට ලබාදුන් මරණ සහතිකය පිලිගන්නා ලෙසත් මරණය සම්බන්ධයෙන් වෙනත් කිසිදු ගැටලුවක් නොමැති බවට තහවුරු නොකරන්නේ නම් මේජර් ජනරාල්වරයාට ලැබෙන වරප්‍රසාදයන් අහිමි විය හැකි බවට පසුගියදා රහසිගත හදිසි අනතුරකින් මියගිය මේජර් ජනරාල් සුමිත් මානවඩුගේ බිරිඳට හමුදා මුලස්ථානය හරහා බලපෑම් කර තිබේන බව අප විශේෂ වාර්තාකරු අනාවරණය කළා. මේජර් ජනරාල් … Continue reading මානවඩුගේ,වරප්‍රසාදයන් ඔනෑ නම් ස්වාභාවික මරණයක් ලෙස පිළිගන්න